این روزها سوالات متعددی درباره احتمال جنگ آمریکا با ایران و ظرفیت های دو طرف برای رویارویی با یکدیگر مطرح می شود.

پاسخ به این سوال، پرسش دیگری را مطرح می کند، این که نبرد بر مبنای کدام یک از رویکردهای تاریخی جنگ توسط آمریکا بروز خواهد کرد؟ ایالات متحده آمریکا بیش از هر کشوری در جهان جنگیده و جنگ به راه انداخته است. با این حال، بررسی سیر تطور تاریخی جنگ در آمریکا از چند دوره خاص جنگ آوری در این کشور خبر می دهد. جنگ های قرن نوزدهمی: دوره این جنگ ها تقریبا همزمان با تاسیس ایالات متحده در سال 1776 شروع شد و تا سال 1898 ادامه یافت. در این دوره، جنگ ها مبتنی بر پایه حمله توفنده سواره نظام ، نبردهای تن به تن و سلحشوری های فردی سربازان بود که اغلب با دریایی از خون مهاجمان و مدافعان پوشانده می شد.

در این دوره، جنگ روی زمین در جریان بود و به دلیل بعد مسافت، عمدتا در سرزمینی که ایالات متحده آمریکا را تشکیل می داد – به استثنای اشغال مکزیکو سیتی در سال 1848 – جریان داشت.ورود آمریکا به عصر صنعتی، این کشور را واداشت که در راهبرد جنگی خود تغییر دهد و جنگ افزارهای مدرن را جایگزین جنگ های سلحشوری قرن نوزدهمی کند. بدین ترتیب جنگ های قرن بیستمی آمریکا از راه رسیدند. جنگ های قرن بیستمی: این جنگ ها از سال 1898 با جنگ آمریکا –  اسپانیا آغاز شد و با اشغال عراق در سال 2003 پایان یافت. در این جنگ ها ، فناوری های نظامی همچون مسلسل، تانک، هواپیما و انواع کشتی های رزمی به کمک آمدند و بر کشتارها و گسترش نبردها در سرتاسر جهان افزودند . در این دوره، آمریکا از یک جمهوری محلی به یک امپراتوری جهانی  بدل شد و در جنگ های جهانی اول و دوم، کره، ویتنام، افغانستان و در نهایت عراق مشارکت کرد .

راهبرد نظامی آمریکا در این دوره، گسیل گسترده نیروها به جبهه های جنگ در اقصی نقاط جهان ، گرفتن تلفات بی شمار انسانی از دشمن، استفاده از آتش پرحجم جنگ افزارها و استقرار در نقاط بحران خیز جهانی بود .هزینه کمرشکن جنگ های قرن بیستمی به همراه تلفات سنگین نیروهای مسلح، نارضایتی از کشتارهای مستقیم انسانی و بهره گیری از ابزارهای غیر نظامی در رویارویی با دشمن سبب شد، آمریکا بعد از تحمل دشواری های جنگ 2003 عراق ، دوره جدیدی از راهبرد جنگی را آغاز کند.   جنگ های قرن بیست و یکمی : این جنگ با ایران و در دهه دوم قرن بیست و یکم آغاز شد. 

در این جنگ به جای تلاش برای اعزام نیروهای پرشمار نظامی به جبهه ها، از قدرت دلار برای تضعیف توان ملی کشور هدف استفاده می شود . همچنین حملات موثر سایبری جای آتش گلوله ها را می گیرد و جبهه های نبرد نه در داخل کشور هدف که در سرزمین های اطراف خواهد بود. در جنگ های قرن بیست و یکمی آمریکا، به جای سربازان کشور متخاصم ، زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی هدف قرار می گیرند و به شکل نامحسوسی منهدم می شوند. در این نبردها ، اتاق جنگ از وزارت دفاع به وزارت خزانه داری آمریکا منتقل می شود و با استفاده از جنگ افزار تازه کشف شده " دلار " ، بسیج جهانی علیه کشور هدف شکل می گیرد .  

البته همان طور که تا چند سال بعد از آغاز دوره جنگ های قرن بیستم ، ارتش آمریکا همچنان از سواره نظام استفاده می کرد و در بعضی از مناطق به شیوه جنگ های قرن نوزدهمی می جنگید ، در سال های آغازین جنگ های قرن بیست و یکمی نیز استفاده از شیوه های جنگ های قرن بیستمی همچنان متداول خواهد بود . به عبارت دیگر، در این مدت از ترکیبی از دو شیوه نبرد استفاده می شود .

از این رو گرچه احتمال مواجهه قرن بیستمی ایالات متحده با ایران  وجود خواهد داشت ، اما  آن چه سرنوشت چنین نبرد احتمالی را رقم خواهد زد، شیوه های تهاجم قرن بیست و یکمی از جانب آمریکا و شیوه های تدافعی قرن بیست و یکمی از سوی ایران خواهد بود . 

*خراسان