سايت خبري تحليلي انديشه ها : عدالت در ماليات پلكاني پزشكان
سه شنبه، 27 آبان 1399 - 11:50 کد خبر:94057
در مجموع درآمد ساليانه پزشكان و دندانپزشكان و جراحان سالانه به حدود 200 هزار ميليارد تومان مي رسد كه اگر صرفا بابت نيمي از درآمدهاي بالا، ماليات 45 درصدي از اين درآ مدها دريافت شود معادل 45 هزار ميليارد تومان مي شود. با اين مبلغ مي توان همه خانواده هاي فقير و نيازمند را تحت پوشش قرار داد.


سايت خبري تحليلي انديشه ها:

طبق سيستم مالياتي كشور مترقي آلمان، افراد با درآمدهاي بالا سالانه 45 درصد از درآمد خود را به عنوان ماليات پرداخت مي كنند و فرار مالياتي جرمي بزرگ و نابخشودني محسوب مي شود. در كشور ايران ماليات كارمندان و حقوق بگيران پيشاپيش كسر مي گردد اما برخي مشاغل كه درآمد بسيار بالاتري دارند به آساني از پرداخت ماليات فرار مي كنند. در ايران  پزشكان و دندانپزشكان از بالاترين درآمد برخوردار مي باشند اما سالانه چه ميزان ماليات پرداخت مي كنند.

طبق اطلاعات زير پزشكان و دندانپزشكان سالانه حدود 200 هزار ميليارد تومان درآمد كسب مي كنن:

آمار شماره  1

آمار شماره 2

آمار شماره 3

مبالغ ذكر شده جهت جراحي ها به روز نيست و مبلغ روز آن بالاتر مي باش

آمار شماره 4

آمار شماره 5

 

در مجموع درآمد ساليانه پزشكان و دندانپزشكان و جراحان سالانه به حدود 200 هزار ميليارد تومان مي رسد كه اگر صرفا بابت نيمي از درآمدهاي بالا، ماليات 45 درصدي از اين درآ مدها دريافت شود معادل 45 هزار ميليارد تومان مي شود. با اين مبلغ مي توان همه خانواده هاي فقير و نيازمند را تحت پوشش قرار داد. سيستم پرداختي به اين مشاغل بايد بگونه اي باشد كه بابت هر پرداخت ماليات آن محاسبه گردد و سيستم اجازه هيچگونه فرار مالياتي را ندهد و پزشكاني كه فرار مالياتي دارند با جرائم بسيار سنگين مايه عبرت سايرين گردند.