سايت خبري تحليلي انديشه ها : واقعيات تاريخ ايران/ايرانيان ظلم ستيزبودند يا سازشكار؟
یکشنبه، 25 آبان 1399 - 10:20 کد خبر:94000
در زمان محاصره نيشابور توسط مغولان مردم سبزوار و ساير بلاد به كمك انها نشتافتند عافيت طلبي و خود بيني و كوته نگري كردند و نتيجه اش جويبارخون خود و زن و فرزندان مردم سبزوار وساير شهرها شد. ترس و عدم توجه به خطرات پيش رو و غرق در عافيت طلبي و كنار گذاشتن روحيه ملي و مجاهدت در راه وطن و ملت افول غيرت و جوانمردي منجر به بي تفاوتي، عدم مقاومت هاي جدي، مستولي شدن ترس بر روح جان ميليون جوان برومند ايراني و قتل عام يكايك انها شد.


سايت خبري تحليلي انديشه ها:

در تاريخ كره چنين مي خوانيم: در سال ۹۱۸ ميلادي بار ديگر فرمانروايي به نام وانگ جعون توانست حكومت واحدي را در شبه جزيره كره تشكيل دهد و نامش را گوريو گذاشت. اما اين حكومت نيز چندي بعد همچنان تحت نفوذ اعيان و اشراف ايالات مختلف كه از اعقاب كشور شيلا محسوب مي‌شدند قرار گرفت. با اين همه حكومت گوريو تا سال ۱۲۳۱ به طول انجاميد تا آنكه در آن سال قوم مغول كشور را تصرف كرد و به دنبال آن آئين كنفوسيوس در كره رواج يافت. در سال ۱۲۶۰ حكومت مغولان پايان يافت و حكومت گوريو دوباره برقرار شد. يعني مغولان كلا نتوانستند بيش از سي سال بر كشور نزديك خود حكومت كنند و مردم كره مغولان را از سرزمين خود بيرون كردند.

اما در تاريخ ايران چنين آمده كه مغولان و فرزندان و نوادگان آنها جمعا تا حدود سه قرن بر ايران حكومت كردند.

عطاملكِ جويني در تاريخِ جهانگشا در بابِ سقوطِ نيشابور به‌دستِ سپاهِ مغول ناله‌هاي بسيار كرده. نيشابوري كه از آن دم مي‌زند نه اين نيشابورِ امروزي‌ست. فيروزه‌اي را تصور كنيد بر انگشتريِ ايران؛ پرجلوه از تنفسِ علما و آباديِ كتابخانه‌ها و بركتِ زمين. او مي‌نويسد:

«تمامتِ خلق را كه مانده بودند از زن و مرد به‌صحرا راندند و به‌كينه تغاجار فرمان شده بود تا شهر را از خرابي چنان كنند كه در آنجا زراعت توان كرد و تا سگ و گربۀ آن را به‌قصاص زنده نگذارند و دخترِ چنگيزخان كه خاتونِ تغاجار بود با خيلِ خويش در شهر آمد و هركس كه باقي مانده بود تمامت را بكشتند مگر چهارصد نفر را كه به‌اسم پيشوري بيرون آوردند و بتركستان بردند و اكنون از بقاياي ايشان فرزندان هستند و سرهاي كشتگان را از تن جدا كردند.»
عطاملك جويني، تاريخ جهانگشا

 

حتي اگر جويني به‌ورطۀ خيال‌بافي و اغراق افتاده باشد، در حملۀ مغول به نيشابور و آتش دادنِ كتابخانه‌ها گفته و نوشته بسيار است. شهر را شخم زدند و ريشۀ حيات را خشكاندند و بر مردم تنگ گرفتند. چه ماند؟

از تاريخِ جهانگشا نسخۀ كاملي ماند كه نه در گسترۀ سرزمين‌هاي فارسي‌زبان كه در موزۀ ملي پاريس نگهداري مي‌شود! بله، نشانه‌ها روشن است.

 شهرهايي كه مغولان در ايران به ويرانه تبديل كردند را اينجا مشاهده كنيد

 

اضمهلال ايران به سبب تكبر، طايفه گرايي و ضعف تعامل يك حاكم را اينجا مطالعه فرمائيد