سايت خبري تحليلي انديشه ها : اگر قرارشد پارلماني شويم...!
شنبه، 20 مهر 1398 - 13:44 کد خبر:92729
سايت خبري تحليلي انديشه ها:

پيوند حكومتداري خوب (GOOD GOVERNANCE ) از نوع ليبرال دمكراسي با مدل مفهومي امام علي(ع)در نامه اش به مالك اشتر قابل استخراج است و حتي مدل امام علي(ع) طيف وسيعي از عدالت انساني را دربرمي گيرد.


 

 


مقدمه

تقريبا همه ي پژوهشگران و نخبگان جامعه جهاني و يا ايران از هژموني مسلط ليبراليسم بر جهان و بر توسعه ي اقتصادي-سياسي و اجتماعي آگاهند و اساسا ليبراليسم را بستر همين توسعه ي موجود مي دانند،اين آگاهي لزوم كار فكري بيشتر را دو چندان مي كند،اما راه حلي براي مشكل ما نيست،ما از تعارض ليبراليسم با آموزه هاي اسلامي آگاهيم و اينكه رهبر انقلاب مرتب بر كرسي هاي آزادانديشي،گفت و گوي با نخبگان ،دانشگاهيان و جوانان تاكيد دارند،همگي به تلاش هاي مجدانه اي باز مي گردد، براي آنكه از درون استعدادهاي نسل جديد الگوهاي متكامل تري براي حكومت داري با پيوند دين واخلاق و يا همان الگوي ايراني- اسلامي استخراج شود.قرار نيست به بهانه ي تضاد ساختاري ليبراليسم با اسلام از تلاش دست بكشيم و همواره با اذعان به شكست و يا با نااميدي از اوضاع ، مدل اخلاقي – اجتماعي تركيه يا مالزي را گوشزد كنيم.وهم چنين قرارنيست به انتظار براي فروپاشي تمدن غرب بنشينيم و مرتب به ادبيات آن دامن بزنيم،زيرا حتي اگر ايالات متحده دچار فروپاشي گردد وضعيتي شبيه به روسيه امروز خواهد داشت ،تنها ممكن است دامنه و وسعت مداخله گريش كمتر شود ،اما ماهيت توان نظامي آن تغيير نخواهد كردو به علاوه ما ناچاريم براي بستر سازي در جهت شكوفايي علمي اقدامات در جهت بهبود ساختارسازي خود را ادامه دهيم. لذا اين مطالعات را انجام مي دهيم و همواره در عرصه ي اجرايي و عملياتي اميد به ايجاد قسط و عدالت بيشترو رعايت تام و كامل حقوق شهروندان در جامعه را خواهيم داشت.عناصر نامعتقد به ايجاد عدالت وآزادي و يا مخالف توسعه ي ملي كشور و يا كساني كه به اميد رسيدن به ثروت در اين فرايند به نهاد دولت يا حكومت نزديك مي شوند و يا عناصر مرتبط با شبكه هاي انحصاري اقتصادي كه هريك به نوعي به فساد سياسي و اقتصادي دامن مي زنند و تبعيض ، نابرابري، حامي پروري يا خويشاوند سالاري را رايج مي كنند و مانع فرصت هاي برابر براي عموم مردم هستند، همه به تدريج با مردم گرايي بيشتر و استفاده از نيروهاي معتقد واقعي به مبارزه با فساد از سيستم حذف خواهند شد تا ملت عناصر واقعي و دست هاي پاك را با تكيه بر سيستم اجرايي و حكومت گري مطلوب به تدريج بشناسد.براين مبنا معتقدم پيوند حكومتداري خوب (GOOD GOVERNANCE ) از نوع ليبرال دمكراسي با مدل مفهومي امام علي(ع)در نامه اش به مالك اشتر قابل استخراج است و حتي مدل امام علي(ع) طيف وسيعي از عدالت انساني را دربرمي گيرد، مشروط به وجود كارگزاراني كه خود امام آن ها را توصيف مي كند و اين كارگزاران نقطه و كانون مركزي متفاوت از ديدگاه غرب خواهند بود.دربررسي مدل و نحوه ي اداره ي كشوراز دو منظر رياستي و پارلماني و مفتوح كردن باب گفت و گو از سوي رهبر انقلاب فصل جديدي براي ظهور و بروز آراي نخبگان شد.فراوان در باره ي مزايا و معايب مدل رياستي و پارلماني و مقايسه ي بين اين دو گفته شده و آنچه در حال حاضر انتظار مي رود،پيشبرد مكانيسم هاي عملي و قابل اجرا در صحنه ي سياسي كشور است.اتخاذ مدل پارلماني با استراتژي پاسخگوكردن دولت به مجلس از طريق حضور و تعامل رئيس جمهور يا وزرا در مجلسي تخصصي و توانمند و آگاه به تمام زواياي حكومتداري نوعي مطلوب است كه جمهوريت- اسلاميت و ايرانيت را در تلفيق با يكديگر قرار مي دهد و گامي مهم براي تكامل تدريجي روند انقلاب است،زيرا قراراست در نهايت شكوفايي تمدن علمي و پيشرفت با همين گام آغازگردد.

درفرايند تلفيق با توجه به سرشت حكومت تفكيك قوا در كشور وبا عنايت به مفاد قانون اساسي ناچاريم درانتخاب استراتژي ها به تجربيات حكومت داري از مدل رياستي تا پارلماني بريافته هاي توسعه ي سياسي در غرب توجه كنيم و سپس آن را مبنايي براي تلفيق با توصيه هاي سياسي امام علي(ع)قراردهيم.

هدف بحث

بسياري از طرح و برنامه هاي مراكز پژوهشي جهاني براي توانمندسازي قوه مقننه درجمهوري اسلامي در طول 33 سال گذشته تجربه شده است و هرساله به غناي اين تجربه افزوده مي شود،اما